photo_۲۰۱۶-۱۰-۳۱_۱۶-۳۰-۵۰
سیمای یک خدمه ایمن در مقابل بیماری کرونا
تاریخ انتشار: 14 آوریل ماه 20 
photo_۲۰۲۰-۰۴-۰۹_۱۲-۳۳-۱۱ (2)  

🔷 این سیمای یک خدمه ایمن در مقابل بیماری کروناست.

📌 با تجهیز خدمه بیمارستان ها به پوشش های حفاظتی، از سلامت این خدمت گزاران زحمتکش و فداکار سلامت و خانواده های ارجمندشان مراقبت نماییم. 🌱

🔷 یاد و خاطره خدمه بیمارستانی شهید سلامت در هم سنگ پزشکان و پرستاران ارج بنهیم.

📌 شرکت های پیمانکار خدمات بیمارستانی برای حمایت بهداشتی از این پرسنل فداکار بیمارستانها تشویق و حمایت شوند.

منبع: iranianhemophilia@