333333333333333333
طرح حمایت بهداشتی از خدمه بیمارستانی در مقابله با شیوع کرونا
تاریخ انتشار: 14 آوریل ماه 20 

طرح حمایت از خدمه بیمارستانی در بحران کرونا

📌 همکاران ارجمند در سازمان های مردم نهاد اگر ظرفیت اجرای این طرح را دارید می توانید از حمایت مالی شبکه برخوردار شوید.

👌 حق تقدم با سازمان های مردم نهاد عضو شبکه های تخصصی است.

منبع: ابر گروه شبکه کمک