rooyesh
موسسه رویش نهال جوان
تاریخ انتشار: 10 نوامبر ماه 13 

معرفی وگزارش فعالیت های ” موسسه رویش نهال جوان “

” موسسه رویش نهال جوان ” موسسه ای غیردولتی است که ازسال 1384 وبا انگیزه ارائه خدمات انسانی واجتماعی توسط کارشناسان اموراجتماعی وروانشناسی با تجربه مرتبط و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی و با هدف کلی حمایت ازکودکان، زنان بی سرپرست و سرپرست خانواروافراد خانواده های درمعرض آسیب و آسیب دیده ازجمله معتادین، سالمندان، معلولین و … فعالیت رسمی وقانونی خود را آغازنموده است.

هیات موسس وهیات مدیره این موسسه با همکاری اعضاء وداوطلبین کلیه فعالیت های خود را به صورت غیرانتفاعی و داوطلبانه انجام می دهند.

rooyesh 11

اهم اهداف وفعالیت های موسسه :

-ایجاد مراکز امن  و در دسترس برای کودکان کاربه منظورپیشگیری ازتبدیل کارکودک به آسیبهای اجتماعی

-ارتقای سطح کیفی وکمی زندگی کودکان کاروخیابان وافراد درمعرض آسیب وآسیب دیده.

-ارائه برنامه وخدمات آموزشی، فنی وحرفه ای، فرهنگی به کودکان کار، زنان سرپرست خانوارومعتادین وخانواده های جامعه هدف.

-همکاری دراجرای طرحهای پژوهشی مربوط به گروه جامعه هدف و افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده.

-بررسی وضعیت خانواده های کودکان کاروخیابان وپیگیری امورخانوادگی، تحصیلی، حقوقی

-معاش، کاریابی و…آنان.

rooyesh 9

-بررسی وضعیت خانواده های معتادین، معلولین، افرادنیازمند و … وارائه خدمات اجتماعی، حمایتی وکمکهای جانبی به آنان .

-ارائه خدمات مشاوره ای ومددکاری به کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست ومعتادین و افراد جامعه هدف.

-ارائه کمکهای مالی مورد نیازبه خانواده های درمعرض آسیب وآسیب دیده.

-آگاه سازی وارائه برنامه درخصوص حساس نمودن مسئولین وارگانهای دولتی نسبت به مسائل ومشکلات کودکان کاروخیابان ومعتادین وآسیبهای اجتماعی منطقه.

-همکاری وهمفکری باسایرموسسات دولتی وغیردولتی درارتباط با رفع مشکلات کلیه گروه های جامعه هدف.

-ارائه برنامه و تلاش درراستای تغییرمناسب کارکودک، کاهش کارکودکان به منظوردستیابی به هدف حذف کارهای دشواربرای کودکان کاروخیابان .

-توانمندسازی کودکان کاروخیابان با ارائه برنامه های آموزشی وآموزش حرفه.

– همکاری ومعرفی معتادین به مراکز N .A برای ترک وارائه خدمات جانبی وحمایتی به آنان وخانواده های آنان.

-برگزاری آموزشهای مهارتهای زندگی برای معتادین وخانواده های آن.

rooyesh 8

ساختاراداری واجرائی موسسه :

به منظوراجرای بهینه فعالیت های مورد نظرموسسه، کلیه کادراجرائی، اعضاء وداوطلبین موسسه دربخش های مختلف کاری موسسه سازماندهی شده اند.

1-   بخش اداری واجرائی: توسط مدیریت وبا نظارت هیات مدیره نسبت به سیاست گذاری واجرای برنامه های مدون موسسه وانجام تمامی فعالیت های منطبق با اهداف اساسنامه واموراداری و جاری موسسه ونظارت برکلیه مسائل مالی وچگونگی فعالیت های بخش های اجرائی موسسه صورت می پذیرد.

2-   بخش پژوهش: درراستای اجرای طرحها وپروژه های پژوهشی مرتبط با موضوع کودکان کاروخیابان، معتادین، زنان وافراد درمعرض آسیب وآسیب دیده ومشارکت درتحقیقات وپژوهشهای اجتماعی مربوط به خانواده های جامعه هدف درسکونتگاههای غیررسمی باهدف شناخت مسائل وارزیابی وتحلیل مشکلات حاکم برنوع زندگی درحاشیه نشینی.

که این بخش با همکاری ومسئولیت اعضای اصلی و کادر مدیریت واجرائی برنامه ریزی و انجام می شود.

3-   بخش آموزش: این بخش با هدف ارتقای سطح کمی وکیفی زندگی کودکان و زنان، معتادین، خانواده های آنان که با همکاری داوطلبانه اعضاء وداوطلبین موسسه و با بهره گیری ازمربیان آموزشی واساتید دانشگاهی درزمینه های زیرفعالیت می نمایند.

rooyesh 12

الف – آموزش مهارتهای زندگی: باهدف ارتقای سطح دانش واطلاعات گروههای هدف وتوانمندنمودن آنان دربرخورددرست با مشکلات.

ب- آموزشی مهارتهای اخلاقی: باهدف تغییرواصلاح رفتارنامناسب کودکان ونوجوانان درمعرض آسیب وآسیب دیده وآگاهسازی آنان نسبت به نحوه برخورددرست با پدیده های ناهنجارومعضلات اجتماعی.

ج-کمک آموزشی تحصیلی (تقویت بنیه تحصیلی) به منظورپیشگیری ازافت تحصیلی کودکان کاروکودکان خانوده های معتادین.

rooyesh 6 (5)

1-      بخش روابط عمومی، تبلیغات وتدارکات:

همکاران این بخش در زمینه های زیرفعالیت می نمایند:

1-   شناسائی ومعرفی موسسه وتهیه بروشوروتراکت وتبلیغات مربوط به موسسه واطلاع رسانی وآگاه سازی مردم منطقه محل فعالیت درخصوص برنامه ها وفعالیت های موسسه.

2-      تهیه وتامین اقلام ومایحتاج مختلف خوراکی وپوشاکی وتحصیلی و.. مورد نیازگروههای هدف وخانواده های آنان.

3-      شناخت منابع محلی ومعتمدین منطقه و حساس سازی مسئولین دولتی وغیردولتی درمورد مشکلات مکانهای حاشیه نشینی.

rooyesh 6 (6)

5-بخش خدمات مددکاری:

همکاران این بخش 2 نوع خدمات رابه جامعه هدف ارائه می نمایند:

1-   بررسی وشناسائی وضعیت خانوادگی وبازدید منزل کلیه افرادجامعه هدف درمعرض آسیب وآسیب دیده وخانواده های آنان، ارائه برنامه وخدمات حمایتی به آنان.

2-   رفع مشکلات معیشتی، آموزشی، تحصیلی، کاریابی، معرفی به مراجع درمانی وپزشکی و …افراد درمعرض آسیب وآسیب دیده اجتماعی وخانواده های آنان.

rooyesh 6 (7)

6-بخش خدمات مشاوره وروانشناسی:

این بخش با همکاری اعضاء وبهره گیری ازاساتید مرتبط، نسبت به ارائه خدمات مشاوره وروانشناسی به افراددرمعرض آسیب وآسیب دیده درزمینه های مشاوره های فردی، خانوادگی، تحصیلی، زناشویی، اعتیاد، رفتارهای پرخطر( اعتیاد، ایدز) می پردازد و درصورت نیاز به ضرورت درمان آنان رابه مراجع درمانی ذیربط معرفی می نماید.

مراکزفعالیت و واحدهای اجرائی موسسه:

1-      دفتروپایگاه مرکزی موسسه: واقع  در فرحزاد ، میدان فرحزاد – خ استخر پلاک 17

کلیه فعالیتهای اجرائی ، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی موسسه درمکانهای ذیل اجرا می گردد.

الف- مجتمع آموزشی لالی ( اسد آبادی ): درراستای ارائه خدمات آموزشی وتحصیلی به کودکان کاروخیابان پسر ( مقطع ابتدایی، راهنمایی) وخانواده های آنان درزمینه های آموزش مهارتهای زندگی وآگاهسازی نسبت به رفتارهای پرخطر( اعتیاد، ایدز) فعالیت می نماید.

ب- زورخانه فرحزاد: ارائه خدمات کمک آموش تحصیلی، مهارتهای اخلاقی، مهارتهای زندگی و اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی  و …

ج- پارک گلپادوپارک 15 خرداد وتشکیل جلسات محلی با معتمدین محلی و سایر جلسات مشترک با سازمان ها.

2-      شعبه دوم موسسه در خانه مشق رسالت در صالح آباد غربی منطقه 19.

3-      مرکز توانمندسازی زنان و دختران (شعبه سوم: فرحزاد زیر پل ذوالفقار)

rooyesh 3

فعالیت های انجام شده موسسه درسال جاری :

1-      اجرای طرح شناسائی کودکان کاروخیابان در2 منطقه (2 و 19 ) به تعداد 2500 کودک کاروخیابان.

2-      اجرای طرح کاهش آسیبهای اجتماعی درسکونتگاههای غیررسمی ( حاشیه نشینی ) درمنطقه فرحزاد و درکه .

3-      اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در دو منطقه 2 و 19در سالهای 90 و 91

4-      طرح مصون سازی کودکان با رویکرد پیشگیری از اعتیاد.

5-      اجرای طرح کمک آموزش تحصیلی در منطقه2 (فرحزاد درکه ).

6-      اجرای طرح اجتماع محور (CBO)در محلات مختلف فرحزاد.

7-   مسئولیت برگزاری کار گروه های کودکان کار و خیابان از طرف معاونت اجتماعی شهرداری و جامعه ایمن منطقه 2 و مشارکت در کارگروه جامعه ایمن منطقه 19.

8-      ایجادپایگاه خدمات اجتماعی درمنطقه فرحزاد (منطقه 2 )، خلازیروسهیل ( منطقه 19 ).

9-      برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی برای افراددرمعرض آسیب وآسیب دیده وخانواده های آنان.

10-  همکاری با موسسه تولددوباره وتنها مرکز D .I .C   موجود درمنطقه برای رفع مشکل معتادین

11-  برگزاری کلاسهای اموزشی ومهارتهای اخلاقی برای کودکان ونوجوانان درمعرض آسیب وآسیب دیده.

12-  شرکت وحضوردرنشست های مشورتی وهمکاری وهمفکری با موسسات غیردولتی ” پیشگیری ازکودک آزاری “.

13- برگزاری کلاسهای کمک آموزش تحصیلی درمقاطع ابتدائی وراهنمائی برای کودکان کاروخیابان و کودکان درمعرض آسیب درپایگاههای موسسه.

14- اجرای برنامه های تفریحی وفرهنگی وورزشی برای کودکان جامعه هدف وخانواده های آنان ازجمله: برگزاری اردوهای یک روزه با پذیرائی، استفاده ازاستخر، شهربازی، سینما، پارک وبرگزاری مراسم وجشن به مناسبت های گوناگون .

15-  تلاش موسسه وهمکاری وهماهنگی با چند NGO برای جذب همکاری وحضوردرمنطقه فرحزاد .

16-  توزیع پوشاک، مواد غذایی، حمایت مالی ازدانشجویان نیازمند، انجام مسائل درمانی افراد تحت حمایت موسسه.

17-  شرکت درجلسات سایرNGO های شبکه برابردعوتهای انجام شده .

18-  برگزاری مراسم وبرنامه های مختلف به مناسبت های گونا گون ومرتبط با اهداف.

19-  حضورومشارکت فعال درجلسه کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان.

20-  همکاری باسازمانهای دولتی وغیردولتی مرتبط درخصوص مسائل مربوط به کودکان، زنان و معتادین و سایرگروه های جامعه هدف.

21-  اجرای طرح توانمند سازی زنان  و کار آفرینی در منطقه 2

22- اجرای طرح سوادآموزی به کودکان کار و خیابان و مادران آنان

 

rooyesh11

    مرکز شماره 1 (فرحزاد ) در منطقه 2 شهرداری

نشانی: بزرگراه یادگار امام – میدان فرحزاد – کوچه استخر – پلاک 17       تلفن : 22119539