MEHR AFARIN
موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر
تاریخ انتشار: 19 دسامبر ماه 18 

همين ديروز بود كه جوانه زديم تا باشيم ؛ ريشه يافتيم ؛ سر بر خاك نهاديم تا به سوى آسمان و روشنايى ازلى ابدى اش قدم برداريم. به اين هم فكر كرديم كه وقتى شب شد ؛ اگر توانستيم از آسمان، ستاره برچينيم ؛ يا اگر به هزار دليل نشد ، ستاره بسازيم و ستاره باشيم بر پيكره اندوهگين تيرگى هايي كه هر روز در ترددهاي شهر ، لمس اش مي كنيم ؛ تا حتى – و فقط حتى – يك كودك نيازمند يا يك بانوى پاكدامن اما بى سرپرست ، در اين شبانه براى يك بار هم كه شده ، بخندد ؛ تا روزى براى اين از ياد هيچكس نرود … « شب » خاك و آسمانش ستاره اى شود ؛ و يا لااقل ستاره شمردن در ما مي دانيم كه چه لذتى دارد ، وقتى آدمى درك كند روياي مهرآفريني شدن چيست ، و چه گران و ذى قيمت است اين نام ، نامي كه از آسمان ها مي آيد. است « مهرآفرين اصلي » اما اين ها را گفتيم كه بگوييم ؛ ساز ما اهل كوك ، عشق آفرينى به ؛ اهل كوكي كه ، مخالف سه گاه زشتى ، جهل و فقر است. ده سال پيش كمى گفتيم ؛ راهى كه مى رويم دشوار است ، صبر مى خواهد ،دل بزرگ مى خواهد ، عشق به انسان ها و سايه خدا مى خواهد و در نهايت ، از خود گذشتن و از خود عبور كردن مى خواهد ؛ هنوز هم مي گوئيم ؛ راه ، پيمودن اين راه ، سخت و دشوارست. را « حضور » ده سال است كه ما و مردمان نازنينى در اين سرزمين ، نشانه حس مى كنيم.چه انسان هايى با نام هاى بزرگ و كوچك ، با دل هايى هم قد اقيانوس ، همراه ما شدند ، برخى به اعتبار سفيران مان پيش قدم شدند و برخى به روشناي نام مهرآفرين كه در قلب ها مي درخشد … ، هركسي به نوعى با ما ، صبر ، دشوارى ، سختى و از خودگذشتگى را تجربه كرد ، كه هر كس به شكل خودش و شخصيت و اندازه خودش ، ايثار را شكل داده ؛ و دل ها را با بخشش ، جلا و آئينگي داده است و مي دهد. مهرآفرين چه ميگويد ؟ مهرآفرين اينگونه می انديشد : سزاوار است هر انسانى با نيكوترين رو شهاى تربيتى و فرهنگى و اقتصادى، در آغوش امن خانواده، با محبت وعشق؛ و در جامعه، با احترام و تكريم رشد كند؛ و در اين مسير، زنان و كودكان،نياز به حمايت بيشترى دارند؛ چرا كه زنان يا مادران ما، پرورش دهندگان آيند ه ساز و آيند ه سازان بشرى هستند؛ و كودكان، امانت هایي الهى؛ كه بيشتر از بزرگترها، محتاج حمايت و نواز ش اند. ما معتقديم : پيشگيرى، هميشه بهتر، آسانتر و سریعتر از درمان است. دوران كودكى، دوران رشد و شكل گيرى شخصيت هر فردي است. شناخت كودكان و شناخت نيازهاي آنان است كه سبب می ىشود هر يك از ما، رفتار بهترى با كودكان (و يا حتي كودكان  خودمان) در پيش گيريم؛ و در اين مسير فرهنگ دقیق ترین شناخت را به ما میدهد م بر همین اساس در عنوان موسسه مهرآفرین پیشوند نیکوکاری را انتخاب کرده ایم ؛ که جامعيت بيشترى دارد و احترامى افزون تر  برمی انگيزاند. فعاليت هاي مهرآفرين در اين رابطه، با ارائه خدمات مطلوب به مددجويانش، از كمك به تغذيه اين خانواد ه ها گرفته تا همه موارد ديگر را شامل می شود؛ كه به شكل قرار دادن مواد ضرورى در سبد خانواده، يا به صورت پرداخت كمك هزينه براى اين منظور آغاز می شود و تا ساماندهي كامل و خوديابي و استيلا و بازگرداندن عزت نفس نيازمندان ادامه مييابد . ما برآنيم : ما ميدانيم برخى ناهمگونی ها، موجب شده تا گروهى از افراد جامعه، بضاعت و توان كافى براى رشد ونمو ماد ى ومعنوى نيابند و در خطر آسیب های مختلف؛ از جمله آسيب هاي روانى قرار گيرند! پس وظيفه همه ما و انسا نهاى متعهدومسئول است و حكم می كند تا در حد وسع و توان، نيازمندان را شناسايى كرده و با حفظ كرامات انسانى، شوربختى و فقر را از بخت و روزگارشان پاك كنيم. اين يك شعارنيست؛ اين يك مسئوليت طلبي روشن ومستقيم و واضح براي راحت تر و با وجدان زيستن در اين دنياي نابرابر است.

ماموریت مهرآفرین

این مؤسسه که تلاش خود را بر مبنای “مشارکت مردمی در امور نیکوکاری”، “کارآفرینی اجتماعی” و مفاهیم آن، بنا -نموده است، مأموریت خود را به¬این شرح تبیین¬کرده¬است : پشتیبانی، حمایت و توانمندسازی کودکان بدسرپرست (بازمانده از تحصیل-کار و خیابان-بی خانمان و آسیب دیده اجتماعی) و مادران آنها با محوریت باورهای ملی، دینی و بومی به هدف تربیت نسلی توانمند، فرهیخته و دارای عزت نفس که خود در آینده منشاء حرکت های نیکوکارانه باشند

تهران میدان شهدا جنب پمپ بنزین خیابان شهید آریایی پور پلاک ۳۰

شماره تلفن: ۳۵۲۶۰