AVAYE MANDEGAR
موسسه توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار
تاریخ انتشار: 19 دسامبر ماه 18 

مرکز توانمند سازي آواي ماندگار دروازه غار

مرکز توانمند سازي آواي ماندگار دروازه غار به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی

به منظور توانمند سازي مادران و دختران محله دروازه غارتهران( شهید هرندي )از سال 1386 شروع به فعالیت کرد. آموزش کار به دختران و زنان با این اهداف که به توانایی فردي خود تکیه کنند و در تامین و رفع نیازهاي خود و خانواده مشارکت بیشتري داشته باشند و در کنار این توان یابی ها، مهار تهاي اجتماعی لازم را براي رویارویی با مشکلات در خانه و اجتماع نیز کسب کنند.

هدف نهایی مرکز، توانمندسازي این افراد در یک فرآیند چند وجهی و مکمل است که این مهم با اتکا به تجربه هاي عینی و اجرایی در این مسیر مورد توجه ویژه قرار گرفت .از جمله مهمترین اهداف این اقدام، توانمند سازي از طریق کار و تحصیل و کسب مهارتهاي لازم است، که بومی هاي همین محله بتوانند در آینده چرخه فعالیت هاي مرکز را بچرخانند .این هدف مهم با تقویت اعتماد به نفس و آموزش فنون مدیریت و آموزش مهارتهاي لازم به آنان محقق خواهد شد .

مهمترین اثرات و دستاوردها:

– توانمند سازي حرفه اي، اجتماعی و سواد آموزي زنان جامعه هدف موسسه

– ایجاد درآمد و اشتغال و ایجاد قابلیت کار در کارگا ههاي خیاطی و تبدیل شدن به نیروي کار ماهر

– ارائه خدمات روانشناختی، مددکاري، درمانی و بهداشتی به زنان و دختران جامعه هدف موسسه

– گسترش ارائه خدمات تخصصی به کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی و خانواده آنان

– شناخت استعدادها و توانمندي هاي کودکان به منظور پرورش و رشد خلاقیت دستیابی به استقلال فردي و

– تاثیرات مستقیم بر زنان و دختران و بطور غیر مستقیم بر خانواده

 

آموزش هاي سه گانه توانمندسازي آواي ماندگار:

توانمندسازي اقتصادي( حرفه اي:)

– آموزش خیاطی، پرده دوزي و چرخ کاري صنعتی آموزش بافندگی با ماشین و دست آموزش چرم، سوخته نگاري، تکه دوزي، سوزن دوزي، کیف دوزي، گلیم بافی

– برگزاري نمایشگاه و کمک در فروش تولیدات حرفه آموزان

– طراحی و اجراي برنامه هاي بازاریابی و دریافت سفار شهاي کلی و جزئی از بازار

 

توانمندسازي اجتماعی( مهارت آموزي زندگی:)

– تقویت مهارت هاي ارتباطی، تقویت اعتماد به نفس و روحیه کار جمعی

– آموزش خانواده و کاهش آسیب هاي جسمی و روانی به کمک رشد مهار تهاي اجتماعی

 

سوادآموزي و کلاس هاي تقویتی:

– آموزش خواندن و نوشتن به افراد بی سواد به عنوان یک اصل و نیز پیش نیاز حرفه آموزي، آموزش به دانش آموزانی که به نوعی از تحصیل بازمانده و یا مشکل درسی دارند و تلاش براي رفع مشکلاتی که منجر به کاهش تمایل دانش آموزان به ادامه ي تحصیل می شود.

 

رو ش هاي اجرایی اهداف:

تشکیل کلاسهاي هنري، کار آفرینی و مهارت هاي زندگی تشکیل کلاسهاي سواد آموزي، آموزش خلاقیت،

بازي و تقویتی براي دانش آموزان، آموزش بهداشت جسمی و روانی و ارجاع کودکان وخانواده آنان به مراکز

پزشکی و بیمارستان، شناسایی و حمایت از دانش آموزان مستعد

 

امید است «آواي ماندگار» آزمونی باشد موفق و کار آمد که بتواند در صدها جایگاه دیگر بازتاب و جریان یابد تا جهانی بهتر براي انسان ها بیافریند .زندگی زنان دروازه غار سند ماندگار و اثبات این قابلیت و فرصت بزرگ است. سند اثبات توانستن در زلال سایه سار درك و درد مشترك و معناي هم فهمی، همزیستی، همدلی و همگامی شکوه و شوق شکوفایی جمعی.

شماره حساب 811-3790-8

شماره کارت بانک پارسیان 6221-0610-8000-1276

وب سایت موسسه www.avayemandegar.org

آدرس : خیابان مولوي ، خیابان رئیسی عبدالهی ، خیابان هاشم اردستانی ، کوچه افتخاریان ، پلاك 8 و 10

تلفن تماس : 55168535 – 55606871