er-750
انجمن یاری کودکان در معرض خطر برگزار می کند
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ماه ۹۳ 
  poster anjoman-72  

  رنگ، سیاره‌ی من نمایشگاه نقاشی کودکان افغانِ خانه کودک صباشهر انجمن یاری کودکان در معرض خطر

زمان: ۱ الی ۸ تیر ۹۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۸:۳۰

نشانی:تهران، خیابان موحد دانش (اقدسیه)، کوچه نیلوفر، پلاک ۳،‬