1
پیمان نامه حقوق کودک – بخش سوم – قسمت اول
تاریخ انتشار: 26 نوامبر ماه 20 

برای مشاهده بخش سوم – قسمت اول روی لینک کلیک نمایید.

ارائه: طاهره پژوهش

تهیه و تنظیم: گروه ارتباطات شبکه یاری

عکس ها از سایت یونیسف