1
پیمان نامه حقوق کودک – بخش دوم
تاریخ انتشار: 23 نوامبر ماه 20 

برای مشاهده بخش دوم روی لینک کلیک نمایید.

ارائه: طاهره پژوهش

تهیه و تنظیم: گروه ارتباطات شبکه یاری

عکس ها از سایت یونیسف