1
۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) روزجهانی ریشه کنی فقر
تاریخ انتشار: 16 اکتبر ماه 20 
از سال ۱۹۹۲ هفدهم اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر نامیده شده است.همه انسان ها حق دارند از حداقل امکانات برای پرورش جسم وروح شان برخوردار باشند.ریشه کنی فقر در سطح جهانی در درجه اول وظیفه همه دولت‌مردان وهمه انسان ها است. کیت پین در کتاب نردبان شکسته به خوبی بیان می کند فقر واحساس فقر هر دو می توانندبر طرز فکر،زندگی وحتی مرگ انسان ها تاثیر بگذارند.او در آزمایشات متفاوت نشان می دهد چطور انسان های فقیر نمی توانند آینده نگر باشند، پس انداز کنند.چطور توهم معجزه را باور دارند و…برای همین آموزش مهارت های زندگی وقدرت افزایی در مناطق محروم از اهمیت خاصی برخوردار است. احساس فقر از نابرابری وتبعیض به وجود می آید چرا که مقایسه اجتماعی ناگزیر است.وقتی مهاجر باشی ،در حاشیه زندگی کنی،کودک باشی، فقر چند بعدی را زندگی می کنی. فقر مادی، شغل های موقت ،بدون بیمه با دستمزد حداقلی ،سفره خالی را در بردارد. فقر فرهنگی،کودک از سرزمین خود جدا گشته ودر جایی زندگی می کند که هویتش با تحقیر وتوهین یاد می شود. فقر آموزشی، به خاطر نبود اوراق هویتی ،این کودکان از تحصیل جا می مانند وخیلی از آنها به خاطر در آمدی برای گذران زندگی، خیابان وکارگاه را به مدرسه ترجیح می دهند ودر نهایت کودکانی که به مدرسه می روند به خاطر عدم امکانات ووالدین بی سواد کمتربه درجات عالی تحصیلی می رسند. حتی در صورت دیپلم گرفتن ورود به دانشگاه ها با هزینه های سرسام آورشان بعید است و اگر دانشگاه هم بروند کمتر شرکتی حاضر به استخدام آنهاست واین چنین است که طعم تلخ تبعیض را با تمام وجود احساس می کنند. فقر بهداشتی،بیمه برای افراد شاغل رسمی است. از طرف دیگر درمان نیز به کالایی تبدیل شده که فقط در ازای پول میسر است. برای کاهش فقر مسئولین باید حمایت اجتماعی از اقشار آسیب پذیر را در سر لوحه کار خود قرار دهند.با تبعیض مثبت یعنی اقدامات موثر به نفع فقرا زندگی حداقلی را برای آنها فراهم کنند.آموزش وبهداشت رایگان هم در جهت کاهش نابرابری ها الزامی است. ریشه کنی فقر فقط با تغییرساختار اقتصادی ومبارزه با فساد و اقتصاد رانتی میسر است.