کودکان اولین قربانیان بحران های اقتصادی
تاریخ انتشار: 13 اکتبر ماه 20 
اولین قدم در رسیدن به توسعه پایدار احقاق حقوق کودکان به عنوان مهمترین بخش جامعه است که در بحران های اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند تا کمترین آسیب را از بحران ببینند. کودکان فارغ از شرایط جامعه باید به حقوق اولیه خود دسترسی داشته باشند و دولت‌ها باید با ایجاد نظام مناسب تامین اجتماعی زیرساخت مناسب برای بهره مندی همه کودکان از حقوق اولیه را فراهم سازند. 84adccc8-7d83-4b31-8907-50ec35776e9d