1
هفدهمین سالگرد تاسیس شبکه یاری کودکان کار گرامی باد
تاریخ انتشار: 21 سپتامبر ماه 20 
هفدهمین سالگرد تاسیس شبکه یاری کودکان کار شبکه یاری کودکان کار در شهریور ماه 1382 به عنوان شبکه ای همسو با اهداف ذیل شکل گرفت: _تلاش برای حذف کار کودکان با تاکید بر منع بدترین اشکال کار کودک _ایجاد هم افزایی بین اعضا برای دستیابی به اهداف خود. _برخورداری از هویت مشترک. _برقراری ارتباط بین اعضای خود و مبادله اطلاعات بین آنها.   شبکه یاری کودکان کار به عنوان مجموعه ای از تشکل های غیر دولتی در حوزه کودکان، به انجام این وظایف همت گمارده است؛ _ آگاه سازی و مطالبه گری در ارتباط با نیازها و حقوق مردم با تاکید بر گروه هدف خود (کودکان کار)، _نظارت و دیده بانی بر اقدامات و وظایف دولت ها، _ مشارکت و تعامل با سازمانهای دولتی مرتبط، _حمایت های اجتماعی گسترده به ویژه در بحران ها از مردم و گروه های هدف خود. از نظر سیر تحولی، شبکه ها ساختارهایی هستند که در جوامع مدنی به علت نیاز به آنها شکل گرفته اند و از این رو به عنوان “نماد جامعه مدنی” نامیده می شوند. قدیمی ترین ساختارهای غیردولتی در جوامع مدنی، خیریه ها هستند که در بسیاری از کشورها از جمله در جامعه ما شکل گرفته و هدف اصلی آنها حمایت از نیازمندان و ارائه کمک به آنها ست. با پیشرفت جوامع، خیریه ها پاسخگوی نیازهای متعدد و متنوع مردم نبودند و به همین علت ساختارهای دیگری به نام تشکل های غیر دولتی ایجاد شدند. این تشکل ها با توجه به تغییرات پیش آمده در جوامع مدنی، از نقش حمایتی برای مردم نیازمند فراتر رفته و علاوه بر انجام آن، وظایف زیر را برای خود در نظر گرفتند: _ارتباط، تعامل و مشارکت با دولت ها به مفهوم درست آن. _آگاهی بخشی به مردم جامعه با تاکید بر گروه های هدف خود. _مطالبه گری از دولت ها در ارتباط با نیازها و حقوق مردم و بویژه گروه های هدف خود و نیز پیگیری و تلاش برای الزام دولت ها بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال خواسته ها . _نظارت و دیده بانی بر اقدامات و وظایف دولت ها در ارتباط با گروه های هدف خود. _حمایت اجتماعی از مردم با تاکید بر گروه های هدف خود. حضور شبکه ها با این اهداف و وظایف جایگاه خاصی را برای آنها در حوزه اجتماعی در بسیاری از کشورها ایجاد نموده است، از جمله کشورهای متعددی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی از حضور شبکه ها استفاده میکنند. در این کشورها برای استفاده از توانمندی شبکه ها، در روش “چند جانبه گرایی”، برای بررسی و کاهش مشکلات اجتماعی، در کنار بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش بین المللی، جایگاه شبکه ها به عنوان بخش غیردولتی پذیرفته شده است و با این روش دست آوردهای خوبی حاصل شده است. متاسفانه در کشور ما در ارتباط با چندجانبه گرایی، بخش غیردولتی و بخش بین المللی حضور نداشته و بخش خصوصی نیز ماهیت و جایگاه مشخصی ندارد و تصمیمات و سیاستگذاری ها معمولا بدون مشارکت این بخش ها و تنها از طریق بخش دولتی اتخاذ می گردد و به همین علت تصمیمات گرفته شده در رفع مشکلات موجود، اثر بخش نیستند. با تمام این موانع و مشکلات موجود در راه فعالیت های شبکه ها، شبکه یاری کودکان کار توانسته است در طی این هفده سال فعالیت خود، دست آوردهای قابل توجهی به ویژه در حوزه کودکان کار داشته باشد. امید است که با همکاری سایر شبکه ها و ایجاد و گسترش شبکه سازی در حوزه های گوناگون که نیاز و ضرورت جامعه ماست بتوانیم ؛ برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، با کاهش فقر و نابرابری و در راستای ارتقاء رفاه عمومی جامعه به ویژه در حوزه کودکان “در شرایط دشوار” همچنان فعال و موثر باشیم. شبکه یاری کودکان کار   شبکه یاری کودکان کار