1
قربانیان تجاوز نیاز به حمایت قانونی دارند
تاریخ انتشار: 4 سپتامبر ماه 20 
این روزها در  دنیای مجازی فرصتی فراهم شده  تا بسیاری از زنان میهنمان، داستان‌های تاسف باری را که سالها با خود حمل کرده اند و چون رازهای سر به مهر در دل نگه داشته اند، را بیرون بریزند. داستان‌های آزار جنسی و تجاوز که گاه به دوران نوجوانی این افراد بر می گردد در حالی که آثار آن در همه زندگی قربانیان خشونت جاری وساری است. این که بخشی از دختران جامعه جرات لازم برای افشای این داستان‌ها را پیدا کرده اند، جای بسی خوشوقتی است، اما یادمان نرود که پسران و دختران زیادی در زیر پوست این شهر و به دور از چشم فضای مجازی در زندگی حقیقی شان هنوز در معرض خطر آزار جنسی و تجاوز هستند. کودکی که در خیابان کار می کند، کودکی که در یک کارگاه زیرزمینی به سر می برد،  فرزندان فضاهایی که از اعتیاد رنج می برند وهمه افرادی که به خاطر شغل ومرتبت اجتماعی شان از ترس قضاوت شدن سکوت کرده اند. شبکه یاری کودکان کار،از این که افراد قربانی، فارغ از بیم قضاوت شدن، مقصر قلمدادشدن  یا تابو بودن موضوع، از ظلم هایی که بر آنها رفته است سخن بگویند،استقبال می کند واز جامعه میخواهد دست از قضاوت ناعادلانه نسبت به این افراد بردارد. این امر کافی نیست و برای احقاق حقوق این افراد و نیز پیشگیری از سو استفاده از این فضا یرای لوث کردن موضوع، تدوین قوانین قابل اجرا و ساز و کارهای حقوقی پاسخگو و کارآمد ضروری است  تا همه افراد آسیب دیده بتوانند در دادگاه‌های عادلانه بدون هراس از هرگونه انگ و مقصرانگاری،  با حضور روانشناس ورویکرد عدالت ترمیمی حقوق از دست رفته خود را در مواجهه با آزارگر مطالبه نمایند. شاهد خواستن برای آزار ویا تعرض جنسی از موانعی است که سد راه قربانیان میشود.چرا که بخوبی می دانیم این مسائل در پشت پرده تاریکی انجام می گیرد.                                                                                                                               شهریور ۱۳۹۹ هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار