Shabake_yari
آموزش و پرورش و تحصیل دختران روستایی
تاریخ انتشار: 16 آگوست ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۸-۱۱_۱۷-۲۴-۵۲

🔴 آموزش و پرورش و تحصیل دختران روستایی مسیر روشن توانمندسازی و توسعه پایدار است. فقر خانواده ها عامل مهمی است که موجب می شود که دختران روستایی از تحصیل باز مانده و طعمه کودک همسری گردند.

📌اما گروهی از کارآفرینان و سرمایه گذاران زن در هند راه حل جلوگیری از ازدواج دختربچه ها را در توانمندسازی خانواده ها و نجات آنها از فقر با ایجاد اشتغال پایدار با کمک زنان و دختران محلی دیدند.

📌این پروژه در چندین روستای هند اجرا شد و با ایجاد اشتغال و نجات خانواده ها از فقر، خانوداه ها قادر به تأمین هزینه تحصیل دختران شده و دختران بجای ازدواج در کودکی، به تحصیل خود ادامه دادند.

📌حالا آنها با کمک این گروه زنان کارآفرین و سرمایه گذار روستا به روستا درجهت کاهش ازدواج کودکان در اثر فقر تلاش کرده و با آموزش های حرفه ای. مهارت های زندگی و ارتباطی از چهره روستا ها فقرزدایی می کنند و آینده دختران تابناک.

 

منبع: womenstudies