photo_۲۰۱۶-۰۱-۲۳_۱۸-۲۳-۴۱
🔷حق بر آموزش و ارزیابی دستاوردها و چالشهای پیش رو در دوره مواجهه جهان با بحران کرونا
تاریخ انتشار: 24 جولای ماه 20 

Story_education

گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد در زمینه حق بر آموزش در گزارش جدیدی که به نشست کنونی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرده است، ضمن مروری بر موازین بین المللی ناظر به تعهدات دولتها در قبال حق برخورداری افراد از آموزش ، توصیفی از وضعیت بحران آموزش در سطح جهانی در دوره بحران کرونا ارائه کرد . وی در این گزارش تاکید کرد که اگرچه در دوره بحران کرونا کشورها ابتکارات متنوعی را بکار گرفتند تا روندهای آموزشی را به صورت غیر حضوری ادامه دهند با این حال در این دوره تبعیض ها و بی عدالتی های موجود از گذشته در هر جامعه در حوزه آموزش، بیشتر خود را نشان دادند .

گزارشگر حق بر آموزش تاکید کرد که استفاده از ابزارهای دیجیتالی و الکترونیکی برای پیشبرد آموزش دستاوردهایی داشت اما همزمان نشان داد که میلیونها کودک اصلا در خانه دسترسی به ابزارهای فنی و اینترنت مورد نیاز اولیه برای بهره مندی از آموزش را ندارند .

وی در این گزارش هم چنین به حقوق دست اندرکاران مرتبط با روند آموزش به ویژه معلمان نیز توجه نشان داد و نکات مهمی را در این زمینه برشمرد .

توصیه های پایانی گزارش 20 صفحه ای این گزارشگر از جمله لزوم پرهیز از کاربرد افراطی ابزارهای دیجیتالی در پیشبرد آموزش ، لزوم پیگیری حق بر آموزش در ارتباط و پیوند با سایر حقوق افراد مانند حق مسکن، حق بهره مندی از معیشت مورد نیاز، حق بر سلامت و…. خطاب به همه دولتها و سایر بازیگران عرصه آموزش ارائه شده با این امید که مخاطبان به توصیه های اعلامی توجه نشان دهند و در شرائط اشاعه بیماری کووید 19 جهان با تدبیر بیشتری برای رعایت حق بر آموزش افراد اقدام کند.

ضمنا در هفته اخیر گزارشگر شفاها نیز نتایج بررسی ها و نظرات خود را در جلسه تعاملی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرد و سایر دولتها و برخی تشکل های غیر دولتی نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند.

مناسب است دست اندرکاران تصمیم گیری ملی در حوزه امور آموزش در کشورمان و فعالان این حوزه مباحث گزارشگر را با تامل مطالعه کنند.