photo_۲۰۱۶-۰۱-۲۳_۱۸-۲۳-۴۱
ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به خشونت جنسی علیه کودکان در خلال مخاصمات مسلحانه
تاریخ انتشار: 24 جولای ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۷-۰۷_۱۷-۵۵-۴۳ (2)

طی روزهای اخیر در چند بخش سازمان ملل نگرانیهایی در این زمینه با ارائه آمار وداده های میدانی ارائه شد. معاون دبیر کل ملل متحد در این زمینه تاکید کرد با وجود سی طرح وبرنامه ونقشه راه برای حمایت از کودکان در وضعیت های مخاصمه ودرگیری مسلحانه، سال گذشته بدترین سال برای کودکان از حیث خشونت های جنسی در خلال مخاصمات بود بنحوی که حتی پسر بچه ها نیز آسیب زیادی دیدند. در گفتگوی تعاملی شورای حقوق بشر در مورد خشونت علیه زنان وکودکان نیز ابعاد این پدیده ضد انسانی تشریح شد.

فعالان حقوق بشر با برجسته سازی این جنایت ها به عوامل برافروختن جنگ ها ودرگیریها تاکید می کنند که پیامدهای رفتارهای خود را ببینند. انواع خسارتهای انسانی و مالی نتیجه دوری از صلح است. جنایات جنسی نیز یک مصداق تلخ از انواع عملکردهای خلاف بروز یافته در منازعات است. برای جلوگیری از همه این پیامدهای ضد انسانی، باید در همه مناطق دنیا زمینه برقراری صلح را فراهم آورد و آنان که همواره از خشونت و درگیری دفاع می کنند را طرد نمود.