333333333333333333
تقاضای تازه نهادهای مدنی از روحانی
تاریخ انتشار: 30 آوریل ماه 20 

🔻چگونگی استفاده از کمکهای غیر دولتی را شفاف کنید

برای مشاهده متن نامه روی لینک کلیک کنید.