logo
به مناسبت نهم اردیبهشت روز روان شناس و مشاور
تاریخ انتشار: 27 آوریل ماه 20 

Psychologist-day-12

اختصاص روزهای خاص برای گروه های مختلف اجتماعی در سطح ملی و بین المللی ،از ویژگیهای جوامع بشری است.

هدف اصلی این نام گذاری ها ،شناخت این روزها و توجه به اهداف ،برنامه ها ونقش آنها در زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست.

روز روان شناس و مشاور نیز یکی از این روزهاست که با توجه به بحران پیش آمده در سطح ملی و بین المللی،از اهمیت خاصی برخوردار است.

بحران موقعیتی است که فرد یا جامعه را در وضعیت دشواری قرار میدهد که رهایی از آن به تنهایی امکان پذیر نیست ونیاز به کمک و مداخله افراد و نهاد های تخصصی دارد.

کشور ما نیز در حال حاضرمانند بسیاری از جوامع دیگر با بحران کرونا روبروست وبا توجه به آثار روانی ناشی از این بحران ،در سطح فردی و اجتماعی،به مداخلات روان شناختی و مشاوره ای نیاز مندیم.

برای کاهش اضطراب ،ترس ،خشونت وسایر رفتار های فردی و اجتماعی ناشی از این بحران ،مداخلات روانشناختی و مشاوره ای،به صورت موثر وبه موقع ،ضرورت دارد.

مشارکت روانشناسان و مشاوران به ویژه به صورت داوطلبانه با همکاری سازمانهای مرتبط ازجمله سازمان نظام روان شناسی و مشاوره،انجمن روان شناسی ایران و مراکز روان شناسی و مشاوره،در شرایط بحرانی فعلی ،برای کاهش آسیبهای روانی -اجتماعی از اهمیت خاصی بر خوددار است.

امید است که روانشناسان و مشاوران برای کاهش اثرات روانی ناشی از بحران کرونا ،به ویژه برای کودکان وخانواده ها از خدمات داوطلبانه و مشارکت های مردمی دریغ نورزند تا با همیاری و همدلی از بحران موجود رهایی یابیم.

فاطمه قاسم زاده روانشناس کودک وخانواده