171836562_photoa
آموزش پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان
تاریخ انتشار: 26 آوریل ماه 14 
  نویسندگان:   و 

 سوء استفاده جنسی از کودکان معمولاً گزارش نمی‌شود و قربانیان در بسیاری موارد خدمات حمایتی و درمانی دریافت نمی‌کنند. از این رو پیشگیری از سوء استفاده جنسی کارآمدترین تدبیری است که برای مواجهه با این پدیده اندیشیده شده است. آموزش به کودکان مهمترین استراتژی پیشگیرانه در این حوزه بشمار می‌رود. در این مقاله نتیجه بررسی انجام شده در خصوص پایداری آموزه‌های ارائه شده در بسته آموزش پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان گزارش شده است. روش: این پژوهش به شیوه آزمایشی انجام شد و در آن کودکانی که به شیوه در دسترس از میان کودکان مراجعه کننده به سازمان‌های مردم نهاد ارائه دهنده خدمت به این گروه وارد پژوهش شده بودند، پس از مصاحبه (پیش آزمون) تحت آموزش پیشگیری از سوءاستفاده جنسی قرار گرفتند. به یادسپاری مفاهیم آموزش داده شده در جلسات آموزشی یکماه پس از خاتمه آموزش در قالب مصاحبه (پس آزمون) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های کمی با استفاده از آزمون مجذور خی تحلیل شدند و روایت‌های کودکان در پس آزمون نیز به شیوه کیفی تحلیل شدند. یافته‌ها: همه کودکان در پیگیری انجام شده در ماه بعد از اجرای آموزش اندام‌های خصوصی را نام برده و اغلب آن‌ها قادر بودند اقداماتی را که باید در شرایط مخاطره آمیز انجام دهند، نام ببرند. دختران بیش از پسران مفاهیم آموزش داده شده را به خاطر سپرده بودند. بحث و نتیجه گیری: شیوه آموزشی بکار گرفته شده برای کودکان مؤثر ارزیابی شد. از آنجایی که این بررسی در فاصله یکماه پس از آموزش تنها می‌توانست نتایج کوتاه مدت (با تأکید بر به یادسپاری آموزه‌ها) را ارزیابی نماید، پیشنهاد می‌شود پیامدهای آموزش در مطالعه طولی دیگری بررسی شوند.

منبع نشریه مددکاری اجتماعی  

http://socialworkmag.ir

لینک دانلود کامل مقاله  http://socialworkmag.ir/wp-content/uploads/2014/03/four1SOOESTEFADE.pdf