8 مارس، روز جهانی زن
تاریخ انتشار: 13 مارس ماه 20 
IMG_20200313_232208_459

به دخترت بیاموز که چیزهایی به نام نقش های جنسیتی، غلط است.

هرگز به او نگو که نباید این کار را انجام دهد چون دختر است.

عبارت “چون تو دختر هستی” هرگز دلیلی برای هیچ چیزی نیست!