United_Nations_Human_Rights_Council_Logo.svg
« هیچ کشوری در هر نقطه جهان مصون از نداشتن موارد سو استفاده جنسی کودکان نیست»
تاریخ انتشار: 10 مارس ماه 20 

گزارش جدید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در زمینه مقابله با فروش و استثمار جنسی کودکان، بازتاب های قابل توجه جهانی پیدا کرد . گزارش مزبور ضمن اعلام مطلب فوق، ابعاد مختلف سو استفاده از کودکان در بستر ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، در صنعت حمل و نقل و توریسم، در حوزه فعالیت های ورزشی، در قلمرو فعالیت های حفظ صلح ، ازدواج کودکان، فرزند خواندگی غیر قانونی، ختنه دختر بچه ها و برخی موارد دیگر را تشریح و علل و زمینه های موجده آن را مورد بررسی قرار داده و توصیه هایی خطاب به همه کشورها برای بهبود وضعیت ارائه کرده است.

88ce8e9d-696a-4c79-a3e2-226dd62b7c1b

https://bit.ly/38jJ9iZ

https://bit.ly/32NY3g2

https://bit.ly/2vDvqpO

شایان ذکر است ایران نیز عضو پروتکل الحاقی به پیمان نامه حقوق کودک در زمینه مقابله با فروش و استثمار جنسی کودکان است و خود را متعهد به اجرای آن اعلام داشته است فلذا گزارشات گزارشگر موضوعی ذیربط شورای حقوق بشر نیز برای کشور ما می تواند مورد توجه حدی واقع شود.