logo
20 فوریه/ یکم اسفند ، روز بین المللی عدالت اجتماعی امسال با تمرکز بر شعار «شکاف های ناشی از بی عدالتی را بر طرف سازیم » در سراسر جهان گرامی داشته میشود.
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 20 

20 فوریه/ یکم اسفند ، روز بین المللی عدالت اجتماعی امسال با تمرکز بر شعار «شکاف های ناشی از بی عدالتی را بر طرف سازیم » در سراسر جهان گرامی داشته میشود. در کنار توزیع اطلاعات و داده های مختلف در این روز ، پرسشهایی که فعالان عدالت اجتماعی در هر کشور در چنین مناسبتی مطرح و برای پیگیری پاسخ آنها تلاش میکنند از جمله عبارتند از: اینکه چرا در کشورمان شکاف های بی عدالتی شکل گرفته؟ عوامل موجده آن از حیث سیاسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چه بوده است؟ بی عدالتیها و شکاف های طبقاتی موجود چه پیامدهای ضد انسانی در پی دارد؟ چه حمایت هایی از گروههای آسیب پذیر باید انجام شود؟ راهکارهای رفع بی عدالتیها چیست؟

قطعا شفافیت اداره هر جامعه و پاسخگو بودن همه صاحب منصبان و حاکمیت قانون عادلانه، از جمله لوازم قطعی دستیابی به وضعیت بهتر است.

photo_2020-02-24_11-55-08