logo
🌿روز جهانی عدم مدارا با ناقص سازی جنسی زنان؛ بیش از ۱۳۰میلیون زن و دختر قربانی ختنه هستند
تاریخ انتشار: 10 فوریه ماه 20 

🌿روز جهانی عدم مدارا با ناقص سازی جنسی زنان؛ بیش از ۱۳۰میلیون زن و دختر قربانی ختنه هستند

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید