logo
همراه با هم وطنان
تاریخ انتشار: 25 ژانویه ماه 20 

بسرای تا که هستی که سرودن‌ است بودن شبکه یاری کودکان‌کار ، همراه با هم وطنان مسئول و همگام‌ با انجمن های عضو خود، آماده ی پذیرش کمکهای نقدی برای یاری رساندن به آسیب دیدگان سیل استان سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان به ویژه با هدف یاری کودکان می باشد . شماره حسابهای اختصاص یافته : ۱ – جمعیت دانشجویی امام علی (ع) شماره حساب ۵۵۰۸۹۶۶۲۱۷ شماره کارت بانک ملت به نام جمعیت امام علی: ۶۱۰۴۳۳۷۵۹۳۹۱۹۴۲۴ و درگاه پرداخت اینترنتی: donate.sosapoverty.org/flood9 ۲ – نوید زندگی کوشا سپرده متمرکز مهرگستر ۸۴۱۸۳۱۸۸۰ شبا: 06016000000000841831880 شماره کارت : 6037707000070189 بانک کشاورزی به نام نوید زندگی‌کوشا ۳ – موسسه مهر و ماه شماره حساب اختصاص یافته: 20275153588131 شبا : ۸۹۰۵۵۰۰۲۰۲۷۵۱۰۵۳۵۸۸۱۳۰۰۱ IR شماره کارت : ۶۲۷۴۱۲۱۹۴۰۰۶۴۱۶۵ بانک اقتصاد نوین به نام موسسه مهر و ماه ۴- گروه تلاشگران یاری همدل شماره حساب: ۰۱۹۱۳۰۱۲۲۱۳۰۹ شماره کارت: ۵۸۹۲۱۰۱۲۱۳۸۷۹۶۰۰ به نام: گروه تلاشگران یاری همدل نزد بانک سپه- شعبه داودیه