logo
متن لایحه قانون سازمان های مردم نهاد به گزارش خانم دکتر عابدینی در کمیسیون دولت در حال بررسی است
تاریخ انتشار: 25 ژانویه ماه 20 

متن لایحه قانون سازمان های مردم نهاد به گزارش خانم دکتر عابدینی در کمیسیون دولت در حال بررسی است. شایسته است با مدیریت ۴ نماینده ارجمند سازمان های مردم نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های اجتماعی کشور امکان مشارکت سازمان های مردم نهاد و شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد میسر گردد. گروه تلگرامی که نمایندگان سازمان های مردم نهاد در آن حضور دارند به آدرس زیر در دسترس فعالین حوزه سازمان های مردم نهاد و فعالین مدنی است. انتطارات خود را قانون ناظر بر توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد را در این گروه به اشتراک بگدارید. یک سوال مهم: آیا وقت آن نرسیده است، در قانون اداره امور سازمان های مردم نهاد به تشکیلاتی انتخابی از خود این سازمان ها وا گذار شود؟ و دولت به وظیفه اصلی خود یعنی نطارت و حمایت از توسعه تشکل های اجتماعی بازگردد؟ چنین تشکیلات سراسری کشوزی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ آیا الگو هایی مانند سازمان نظام پزشکی با نظام روانشناسی و حتی تشکیلات اصناف با برخی اصلاحات قابلیت استفاده در این حوزه را دارند؟

photo_2020-01-25_10-29-37