logo
24ژانویه/4 بهمن؛ روز بین المللی آموزش، فرصتی برای یادآوری اینکه آموزش حق بنیادین بشری است
تاریخ انتشار: 25 ژانویه ماه 20 

24ژانویه/4 بهمن؛ روز بین المللی آموزش، فرصتی برای یادآوری اینکه آموزش حق بنیادین بشری است،کلید توسعه پایدار در همه جوامع است، برای تحقق همه حق های انسانی نیاز به آموزش و فراگیری دانش وجود دارد، تحولات مفهومی و ابزاری نحوه آموزش و فراگیری و محتوای مورد نیاز متناسب با زیست امروز و فردای جامعه بشری را باید شناخت و برای رفع چالشهای مختلف حوزه آموزش برنامه ریزی مناسب به عمل آورد. همه کشورها از جمله ایران نیازمند سرمایه گذاری جدی در حوزه آموزش و تحول در روشها و محتواهای آموزشی و شاخصهای نوین سواد هستند تا آینده بهتر برای همه انسانها و محیط زیست رقم خورد.

photo_2020-01-25_10-20-55