logo
یونیسف در آخرین روز سال 2019 اعلام کرد
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

درنگ: یونیسف در آخرین روز سال 2019 اعلام کرد با اتمام این سال و پایان یک دهه از 2010 تاکنون می توان گفت یکی از خون بارترین دهه ها برای کودکان در سراسر جهان سپری شد چرا که در این دهه منازعات مسلحانه مختلف موجب کشته شدن هزاران کودک در اقصی نقاط دنیا گردید. یونیسف از همه کشسورها خواسته در جهت حمایت از کودکان به صلح اهمیت بیشتری دهند و به منازعات مسلحانه مختلف پایان دهند یا طرفهای درگیر را تشویق به صلح و دوری از خشونت نمایند.

photo_2020-01-05_19-35-56