logo
فقر و محرومیت اقتصادی و فرهنگی در همه حوزه ها شاخص های رعایت کرامت انسانی را لگد مال می سازد
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

فقر و محرومیت اقتصادی و فرهنگی در همه حوزه ها شاخص های رعایت کرامت انسانی را لگد مال می سازد

درخبرها آمد که برخی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام داشته اند که با افزایش وام ازدواج درصد خانواده های مناطق محروم که فرزندان خردسال خود را به ازدواج دیگری در می آورند تا از وام ذیربط بهره برداری کنند در سال جاری 90 برابر گذشته شده است. این آمار اگر دقیق و مستند باشد خبر از فاجعه ای انسانی دارد که چگونه برخی خانواده ها در اثر فشارهای اقتصادی و فقر فرهنگی مسئولیتهای متنوع ناشی از ازدواج و اداره زندگی مشترک را به سخره می گیرند و عزیزان خود را ابزار قرار می دهند تا از مبلغی وام برای مدتی بهره مند شوند.

photo_2020-01-05_19-27-40