logo
حقوق کودک؛ نیازمند اهتمام جدی تر در همه نقاط جهان
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

حقوق کودک؛ نیازمند اهتمام جدی تر در همه نقاط جهان

رسانه های انگلیس اعلام داشتند که در سال گذشته حدود 19 هزار سو استفاده جنسی علیه کودکان شناسایی شده که این خود نشان می دهد آمار واقعی خشونت جنسی علیه کودکان در این کشور به مراتب بیشتر از این آمار است. گزارش یاد شده این واقعیت تلخ را آشکار میسازد که تجاوز به حقوق کودکان در شکل های مختلف، محدود به منطقه خاص جهان نمیشود بلکه در همه کشورها می توان نمود های سیاهی از نحوه مواجهه با موضوع رعایت حقوق کودک را مشاهده کرد. بر همین اساس، اهتمام به حقوق کودک در همه کشورها همواره باید یک اولویت محسوب شودو همگان در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

photo_2020-01-05_19-24-05