logo
زنان خوزستانی، ایستاده در جنگ، گرد و غبار، سیل، آبگرفتگی و فاضلاب؛ سرزمینی که نفتش دنیا را آباد کرده…
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

زنان خوزستانی، ایستاده در  جنگ، گرد و غبار، سیل، آبگرفتگی و فاضلاب؛ سرزمینی که نفتش دنیا را آباد کرده…

photo_2019-12-30_12-39-26