logo
معافیت مالیاتی ۶۰۰۰ میلیاردی کاسبان کنکور!
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

معافیت مالیاتی ۶۰۰۰ میلیاردی کاسبان کنکور!

🔹گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری ۴۰ هزار میلیارد تومان و هزینه تبلیغات ماهانه آنها در صداوسیما بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است. رفع معافیت مالیاتی این موسسات ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور به همراه دارد و می‌تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت و جبران کسری بودجه کمک‌کار دولت باشد.