logo
درنگ: بانک جهانی در مروری بر 14 محور موضوعی در سال 2019 به برخی نکات مهم وضعیت حقوق بشر در جهان اشاره کرد:
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

درنگ: بانک جهانی در مروری بر 14 محور موضوعی در سال 2019 به برخی نکات مهم وضعیت حقوق بشر در جهان اشاره کرد:

– میلیونها کودک دهساله توانایی خواندن یک داستان را هم ندارند – جمعیت افراد فاقد مکان به 80 میلیون رسیده است -15 کشور با جمعیتی بیش از 800 میلیون از خط فقر مطلق خارج شده اند -85 درصد فقرای جهان در صحرای جنوبی آفریقا و جنوب آسیا زندگی می کنند – میلیونها نفر در ماههای اخیر برای ابراز نگرانی خود در مورد تغییرات اقلیمی به خیابان ها آمدند – تولد یک چهارم کودکان زیر 5 سال در جهان به ثبت نرسیده است و…….

photo_2019-12-30_11-06-30