logo
🔹 جمعیت جهان ۷ میلیارد نفر است که بیش از یک میلیارد نفر در جهان نوعی ناتوانی دارند. به عبارتی ۱ نفر از هر ۷ نفر .
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

آمار و ارقام

🔹 جمعیت جهان ۷ میلیارد نفر است که بیش از یک میلیارد نفر در جهان نوعی ناتوانی دارند. به عبارتی ۱ نفر از هر ۷ نفر .

🔸 بیش از ۱۰۰ میلیون کودک در دنیا ، معلول هستند.

🔹 کودکان دارای معلولیت تقریبا ۴ برابر بیشتر از سایر کودکان در‌معرض خشونت هستند.

🔸٪۸۰ از کل افراد دارای معلولیت در یک کشور درحال توسعه زندگی میکنند.

🔹٪۵۰ درصد از معلولین از خدمات درمانی بی بهره هستند.

🔸۱۸۰ کشور کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تصویب کرده اند

🔹۷ هدف از اهداف توسعه پایدار (SDG) صریحاً به معلولین اشاره دارد