logo
بیانیه شبکه یاری کودکان کار در محکومیت در گیر سازی غیر نظامیان و بخصوص کودکان در جنگها به بهانه حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه
تاریخ انتشار: 1 نوامبر ماه 19 

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در محکومیت در گیر سازی غیر نظامیان و بخصوص کودکان در جنگها به بهانه حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه

از زمانی که خاک است من بی خاکم از زمانی که آتش است من می سوزم

من کودکم از زمانی که خوابم را بمباران کرده اند من تکه تکه شده ام من کودکم از زمانی که آشیانه ام را به آتش کشیده اند از همه جای دنیا می ترسم من کودکم….

این خلاصه کلام رنج انسانهای بی دفاعی است که همواره بخاطر ترس از حمله بی رحمانه حاکمان قدرت ، در بی پناهی و آوارگی کوچیده و همه چیزشان را از دست داده اند.

این خشم کور صاحبان قدرت برای چیست که بی رحمانه می تازند و ترس و وحشت به جان انسانهای بی گناه ، کودکان و زنان می اندازند؟! برخی سیاستمداران می گویند این جنگ چشمه صلح است! عدالت و صلح مگر میتواند با جنگ و شرارت همخوانی داشته باشند. هیچ جنگی نتیجه ای عادلانه نخواهد داشت چون همیشه یکی باید برنده شود تا پرچم خود را بر تلی از ویرانه های محیط زیستی ، انسانی ، فرهنگی و اجتماعی به وجود آمده برافرازد! جنگ افروزان و بانیان آن عوامل حفظ نظم بازار جهانی هستند که با زور و تجاوز همه را می خواهند به خود متصل کنند. نظمی که با اشغال ، جنگ و کودتا شروع شود نتیجه ای جز تامین منافع متجاوزین با بازی نمایشی و چرخشی فروش سلاح و مهمات و جابجایی اقتدار فاتحان نخواهد داشت! کودکان در جنگ اگر زنده بمانند با ترس و وحشت از دربدری و چه بسا با نقص عضو بزرگ می شوند و هراس از متجاوز تا همیشه با زندگی آنان خواهد بود. زنان در جنگ مادرانی وحشت زده و بیمار هستند که کودکانی ناسالم به دنیا می آورند. جنگ یعنی باز تولید خشونت، جنگ یعنی تباهی محیط زیست، جانوران و تباهی زندگی انسان . جریانهای ملی گرای افراطی در منطقه خاور میانه سالهاست که در جنگ با قومیتهای سرزمین خود و همسایه، شرایط را برای رشد تروریسم فراهم می کند اما زیرکانه مردمانی را که دربدر جنگ کرده تروریست می نامد که در نهایت این آتش بازی خطرناک دامن خودش را خواهد گرفت و به اردوغان ها و همه آنان که دست پرورده شان هستند رحم نخواهد کرد. تروریسم، حاصل ناآگاهی و دست پرورده نظام های واپس گراست که احدی را برنمی تابد و برای ریختن خون از این بام به بام دیگر خواهد پرید و روزی هم بانیانش را نابود خواهد کرد. وضعیت اسفبار غیر نظامیان در جنگهای ناخواسته ، ناامنی و خسارت زیادی را در منطقه رقم می زند و سوداگران جنگ افروز در بازیهای پشت پرده ای، زندگی را از کسانی می گیرند که در هیچ بازی سیاسی نقشی ندارند بلکه فقط میخواهند زندگی کنند. شبکه یاری کودکان کار، حمله به غیر نظامیان در جنگها و به ویژه حمله اخیر حکومت ترکیه به کودکان و زنان بی گناه کرد را محکوم و از جامعه بین المللی مصرانه می خواهد که برای عدم تکرار این رنج ها و آوارگی ها ی غیر نظامیان در جنگها و به خصوص وضعیت کودکان جنگ زده و آواره چاره ای دقیق و انسانی بیندیشند و برای همیشه به این ستم تاریخی پایان دهند .