logo
در نشست کنونی مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای در زمینه لزوم اهتمام به ورزش در راهبردهای پیشگیری از جرم جوانان و عدالت کیفری ارائه شد که نشان می دهد
تاریخ انتشار: 28 اکتبر ماه 19 

درنگ: در نشست کنونی مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای در زمینه لزوم اهتمام به ورزش در راهبردهای پیشگیری از جرم جوانان و عدالت کیفری ارائه شد که نشان می دهد سرمایه گذاری درست برای توسعه ورزش از نگاه جهانی اثر مستقیمی در جلوگیری از بروز جرایم و ناهنجاریها دارد و در این زمینه باید برای زنان و مردان سرمایه گذاری یکسانی صورت گیرد و از تبعیض ها و بی عدالتی ها که خود مسبب بروز انواع ناهنجاریها می شود ،جلوگیری به عمل آید.

شایان ذکر است موضوع ورزش برای جلوگیری از ناهنجاریها وبروز جرایم چندین سال است که دربخش تخصصی مبارزه با جرایم سازمان ملل نیز مورد توجه است و اسناد متعددی در این زمینه ارائه گردیده است که در ابعاد انسانی مورد توجه پژوهشگران حقوق بشر می باشد.

photo_2019-10-28_10-17-58