logo
کمیته نظارتی کنوانسیون منطقه ای اروپا برای حمایت از کودکان در برابر سو استفاده جنسی، نظر به گزارشات مختلف مربوط به وضعیت کودکان در مراکز خارج از خانواده توصیه های مختلفی را خطاب به دولتهای اروپایی ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: 28 اکتبر ماه 19 

درنگ: کمیته نظارتی کنوانسیون منطقه ای اروپا برای حمایت از کودکان در برابر سو استفاده جنسی، نظر به گزارشات مختلف مربوط به وضعیت کودکان در مراکز خارج از خانواده توصیه های مختلفی را خطاب به دولتهای اروپایی ابلاغ کرد. در توصیه های مزبور این رویکرد مشاهده میشود که مراقبت درون خانواده ها از کودکان را بر مراکز بیرونی اولویت داده اند و تاکید کرده اند که دولتها باید نظارت همه جامعه برای حمایت از حقوق کودکان بر مراکز نگهداری آنان اعمال کنند و هر کودکی که در مراکز خارج از خانواده مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته باید از تمامی حمایت های روانی ودرمانی برخوردار شود ودولتها برخورد قاطع با عوامل سو استفاده و نقض حقوق کودکان به عمل آورند. 🔸نکته: تجربه نگهداری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست در مراکز خارج از خانواده در کشورهای مختلف جریان دارد و ممکن است مواردی از سو استفاده از کودکان در این مراکز به وقوع پیوندد. بر همین اساس اتخاذ راهکارهای قوی برای پیشگیری از بروز سو استفاده یا اقدام موثر در قبال هر مورد نقض حقوق کودکان مورد نیاز است و در این راستا بهره مندی از تجربیات مناطق مختلف جهان، امری عقلایی است .

photo_2019-10-28_09-30-31