logo
روز 16 مهرماه در تقویم ایران روز کودک شناسایی شده و هفته پیرامون آن هفته کودک. در این روز و هفته می توان وضعیت کودکان در کشور را مورد توجه مجدد قرار داد و عواملی که می تواند شادی و سلامتی و آرامش و رشد آنها را افزایش دهد را تقویت نمود.
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

روز 16 مهرماه در تقویم ایران روز کودک شناسایی شده و هفته پیرامون آن هفته کودک. در این روز و هفته می توان وضعیت کودکان در کشور را مورد توجه مجدد قرار داد و عواملی که می تواند شادی و سلامتی و آرامش و رشد آنها را افزایش دهد را تقویت نمود.

با همه تلاشهای به عمل آمده و دستاوردهای حاصله ، متاسفانه هنوز هزاران کودک این سرزمین از شادی و نشاط و آرامش لازم برخوردار نیستند، هنوز تبعیض ها بین وضعیت کودکان در مناطق مختلف جامعه امری محسوس است، هنوز بسیاری از خانواده ها در اثر فشارهای اقتصادی و معیشتی نمی توانند نیازهای اولیه کودکان خود را رفع کنند، هنوز بسیاری از مردم حقوق کودک را در ابعاد مختلف نمی شناسند تا نسبت به رعایت آن اقدام شایسته به عمل آورند، هنوز گلایه های فعالان مدنی حوزه کودک از عملکرد مراجع رسمی ادامه دارد و…

خود را موظف بدانیم که حداقل،در شعاع اثرگذاری خود کودکان را جدی بگیریم، به حقوق آنها به ویژه سلامت و شادی و آرامش و رشد آنها احترام بیشتر گذاریم، از کودکان با نیازهای خاص حمایت ویژه به عمل آوریم و مراقبت کنیم که خود در نظر یا عمل از جمله ناقضان حقوق کودک نباشیم !

شادی کودکان پاینده باد

photo_2019-10-12_15-56-26