tarvij-88.05.12-ajomane-pajoheshhaye-amoozeshi-poya
کارگاه اضطراب در کودکان برگزار می شود
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 14 
  انجمن پژوهشهای آموزشی پویا  کارگاهی با موضوع اضطراب در کودکان  در محل انتشارات فنی در خیابان عباس آباد خیابان پاکستان برگزار می نماید از علاقمندان دعوت می شود در این کارگاه شرکت فرمایند.