logo
روز جهانی کودک روزی برای همه کودکان
تاریخ انتشار: 9 اکتبر ماه 19 

روز جهانی کودک روزی برای همه کودکان روزهای خاص ،نمادهایی هستند که هدف اصلی آنها توجه همگان به اهداف ، ضرورتها و گروه های مرتبط با آن ارزوها هستند روز جهانی کودک نیز روزی برای توجه به همه کودکان و تلاش برای تحقق نیازها وحقوق آنان است مروری کوتاه بر وضعیت کودکان در جامعه ما نشان میدهد که به دلایل گوناگون که ناشی از ساختارهای اقتصادی-اجتماعی جامعه ماست ،اهداف این روز تحقق نیافته است گروههای بسیاری از کودکان ما به دلایل گوناگون از دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی خود محرومند از جمله کودکان کار ،کودکان توان یاب در حوزه های جسمی -روانی ،کودکان حاشیه نشین ،کودکان خانواده های کمتر برخورداری از شرایط مناسب اقتصادی -اجتماعی که متاسفانه تعداد آنان در حال افزایش است و کودکان مهاجر وپناهنده که تعداد آنان در جامعه ما اندک نیست اساسی ترین حقوقی که این کودکان از آن محرومند ،حق آموزش،با تاکید بر آموزش با کیفیت و آموزش فراگیر ،حق دسترسی به بهداشت ودرمان ،حق برخورداری از هویت ،حق ب خودداری از تغذیه و سرپناه مناسب ،حق برخورداری از امنیت ومصون بودن از همه انواع خشونت وبالاتر از همه حق برخورداری از کودکی ،شادی ،بازی،آرامش و ازادی است در روز جهانی کودک آرزو میکنیم که همه کودکان در ایران و سراسر جهان با برخورداری از این حقوق اساسی ،از زندگی شایسته که سزاوار آن هستند ،برخوردار شوند وظیفه همه دوستداران کودک این است که کودکان را در دستیابی به زندگی شایسته یاری رسانند زیرا آنچه که حق کودکان است ،وظیفه ما بزرگسالان است برای زندگی بهتر کودکان ،در انجام وظیفه خود تلاش کنیم شبکه یاری کودکان کار