logo
مابه خاطر بسیاری از اشتباهاتمان گناهکاریم
تاریخ انتشار: 9 اکتبر ماه 19 

مابه خاطر بسیاری از اشتباهاتمان گناهکاریم امابدترین گناه ما ،رهاکردن کودکان به حال خود و غفلت ازاین فواره های زندگی است بسیاری از چیزهایی را که به آن نیازمندیم ،میتوان منتظر گذاشت اما کودک را نمی توان همین حالا زمانی است که استخوانهای او در حال شکل گرفتن خون ار در حال ساخته شدن و حواس او در حال کامل شدن است باو نمیتوانیم بگوئیم فردا نام او امروز است گابریل میسترال گابریل میسترال شاعری از کشور شیلی است کشوری که در آمریکای جنوبی بیشترین تعداد کودکان کار در خیابان و بدترین رفتار با آنان را داشت اما خوشبختانه با تغییراتی در ساختار اجتماعی -اقتصادی خود وبا اجرای طرحهای مناسب در حوزه کار کودکان تاحد قابل توجهی این مشکلات را کاهش داده است همان گونه که گابریل میسترال در شعر خود میگوید ،کودکان نیاز دارند که امروزشان ساخته شود چون امروز به آن نیاز دارند کودکان در “فردا”کودک نیستند بزرگسالانی هستند که کودکی خودرا به امید آینده ازدست داده‌اند به جای اینکه به فکر فردای کودکان باشیم به امروزشان توجه کنیم

فاطمه قاسم زاده شبکه یاری کودکان کار