logo
بیانیه شبکه یاری کودکان کار در ارتباط با پایان پویش
تاریخ انتشار: 2 اکتبر ماه 19 

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در ارتباط با پایان پویش

«  نه به جمع آوری کودکان کار در خیابان  »

در خرداد ماه سال جاری، خبر جمع آوری کودکان کار در خیابان توسط سازمان بهزیستی، تعجب همگان را بر انگیخت زیرا این روش نا موفق تاکنون بیش از «سی بار» ،بدون نتیجه اجرا شده است.

🔸شبکه یاری کودکان کار براساس اهداف خود، با برگزاری نشست، انجام مصاحبه، ارائه مقاله در نشریات و…دلایل مخالفت خودرا با این روش تکراری وبی نتیجه اعلام کرد و پیشنهادات خودرا ارائه داد.

🔹همراه با این اقدامات روشنگرانه، پویش «نه به جمع آوری کودکان کار در خیابان » را اعلام کرد و مدت سه ماه از خرداد تا پایان شهریور ماه سال جاری آن را ادامه داد.

🔸پویش، روشی مسالمت آمیز، آگاهی رسان، مشارکتی و مردمی در ارتباط با طرح مطالبات ساز مان های مردم نهاد است.

🔹نتایج کلی واولیه پویش نشان دهنده استقبال شایسته مردم و حمایت فعال سازمانهای غیر دولتی از آن بود.

🔸براساس جمع بندی پویش، ۵1 سازمان غیر دولتی ( علاوه بر سازمانهای عضو شبکه یاری کودکان کار )و حدود ۵ هزار نفر از مردم

(اساتید، نویسندگان، دانشجویان، معلمان و سایر گروههای مردمی )همراه با اعضای شبکه به مدت سه ماه در گروه پویش به نوشتن مطالب و ارایه نظرات خود برای آگاه سازی و روشنگری ادامه دادند.

🔹🔸اینک با سپاس از سازمانهای مردم نهاد و همه عزیزانی که با احساس مسولیت اجتماعی و مشارکت فعال خود به همراهی با این پویش و آگاه سازی مردمی ادامه دادند، پایان پویش را با امید به تداوم حمایت های ارزنده شما و رهایی کودکان از چرخه آسیب زای کار اجباری، در کشور خود و سراسر جهان، اعلام می داریم.

باشد که با «مشارکت مردمی و مسولیت پذیری دولت ها» به این هدف دست یابیم.