logo
تعداد کل دانش آموزان ژاپنی در سال تحصیلی جاری حدود نیم میلیون از تعداد دانش آموزان ایران کمتر است !
تاریخ انتشار: 14 سپتامبر ماه 19 

تعداد کل دانش آموزان ژاپنی در سال تحصیلی جاری حدود نیم میلیون از تعداد دانش آموزان ایران کمتر است !

بودجه امسال آموزش و پرورش ژاپن 165 میلیارد یورو است !

بودجه امسال آموزش و پرورش ایران 5.2 میلیارد یورو است…

اگر آموزش و پرورش ژاپن را انسان زنده ای فرض کنیم که برای شادابی و مولد بودن به 165 میلیارد یورو بودجه نیاز دارد ، بودجه 5.2 میلیارد یورویی آموزش و پرورش ایران همان هزینه کفن و دفن این پدیده می شود . امسال در ایران برای هر دانش آموز حدود 2 میلیون تومان در نظر گرفته اند در حالی که هزینه سالانه یک زندانی 18 میلیون تومان است ، یعنی دانش آموزان ما را 1/9 یک زندانی در نظر گرفته اند !

هر جور حساب کنیم ، بودجه امسال آموزش و پرورش برای یک موجود زنده نیست ، پس امروز سخن حضرت حافظ برای آموزش و پرورش مصداق بارزی است که معلمان شیرازی به صورت نمادین در آورده اند که :

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوای من نماز کنید.

photo_2019-09-14_10-49-07