logo
8سپتامبر/17 شهریور؛ روز بین المللی سواد آموزی در سراسر جهان
تاریخ انتشار: 14 سپتامبر ماه 19 

8سپتامبر/17 شهریور؛ روز بین المللی سواد آموزی در سراسر جهان مناسبتی است برای تاکید بر ضرورت درک مفهوم نوین سواد و تلاش همه کشورها جهت تحقق آن برای عموم انسانها . امسال سازمان ملل در این روز شعار سواد آموزی و احترام به چند زبانی در جوامع مختلف را نیز مطرح کرده تا همه کشورها نسبت به رعایت حقوق زبانی همه فرهنگ های موجود در جامعه خود اهتمام لازم را معمول دارند و بدین طریق تکثر فرهنگی در عین وحدت ملی را برسمیت شناسند.

از یاد نبریم در قرن بیست و یکم، صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن، یا حتی اخذ مدرک دانشگاهی، دال بر با سواد بودن فرد نیست.

photo_2019-09-14_10-40-43