logo
نقشه‌ای که نشان میده هر کشوری بیشتر به چه چیزی در دنیا معروفه
تاریخ انتشار: 14 سپتامبر ماه 19 

نقشه‌ای که نشان میده هر کشوری بیشتر به چه چیزی در دنیا معروفه

🔻اگر روی ایران زوم کنید می‌بینید که نوشته: Brain Drain (فرار مغزها)

photo_2019-09-14_10-29-45