logo
مسئولیت‌شناسی و فداکاری یک معلم عاشق که آدمی را شرمنده می‌کند؛ انسانیت با وجود این ایثارگری‌ها زنده است.
تاریخ انتشار: 7 سپتامبر ماه 19 

مسئولیت‌شناسی و فداکاری یک معلم عاشق که آدمی را شرمنده می‌کند؛ انسانیت با وجود این ایثارگری‌ها زنده است.

برای دیدن فیلم کلیک کنید