logo
طبقه بندی نقش سازمان های غیر دولتی (NGO ها)
تاریخ انتشار: 3 سپتامبر ماه 19 

طبقه بندی نقش سازمان های غیر دولتی (NGO ها)

1️⃣سازمان‌های حمایتی (حمایت از فقرا و قربانیان فجایع) 2️⃣سازمان‌های ترویجی(کاهش آسیب پذیری از طریق آموزش تنوع منابع درآمد و روش های پس انداز) 3️⃣سازمان‌های تسهیلگر (افزایش فرصت بهرمندی از طریق ایجاد زیرساخت و فرایند های ارتباطی بین گروه های مختلف جامعه به عنوان مثال تسهیل ارتباط میان کارآفرینان و جویندگان کار) 4️⃣سازمان‌های لابی‌گر ( ایجاد اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهت هرچه کمتر کردن نابرابری و محدودیت ها)

📌به تعبیر بهتر تمرکز سازمان های نوع اول بر دادن ماهی به نیازمند است، سازمان نوع دوم به نیازمندان آموزش ماهیگیری میدهد، سازمان نوع سوم به منظور تداوم بیشتر این تغییر مثبت، سازمان های اشتراکی ماهیگیری ایجاد می کنند و سازمان های نوع آخر از حقوق و منافع ماهیگیران دفاع می کند.

🔸تاثیرگذاری یک NGO علاوه بر هدفگذاری در راستای بهبود زندگی جامعه هدف (مردم بی بهره)، بسیار وابسته به توان شبکه سازی میان ذینفعان و داوطلبین آن مجموعه است و این لزوماً به اندازه ی NGO بستگی ندارد.

photo_2019-09-03_18-59-36