در حقیقت ما همه بشر بودیم!
تاریخ انتشار: 3 سپتامبر ماه 19 

در حقیقت ما همه بشر بودیم! تا اینکه نژاد، ارتباطمان را برید! مذهب از یکدیگر جدامان ساخت سیاست بینمان دیوار کشید و ثروت از ما طبقه ساخت…

photo_2019-09-03_18-25-50