logo
درنگ: دبیر کل سازمان ملل در پیامی که به مناسبت روز جهانی جوانان ارائه کرد از بحران آموزش در جهان یاد کرد
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 19 

🔹درنگ: دبیر کل سازمان ملل در پیامی که به مناسبت روز جهانی جوانان ارائه کرد از بحران آموزش در جهان یاد کرد و اینکه متاسفانه نظام های آموزشی نتوانسته اند خود را با تحولات بنیادین فناوری نوین هماهنگ کنند بنحوی که در روند آموزشی مهارت های لازم زیست شایسته به فراگیران منتقل شود. امروزه دیگر صرف یادگیری کافی نیست چگونه یادگیری و چه چیز را فراگرفتن مهم تر است. 🔸نکته: آیا ما در کشور خود ابعاد چنین بحرانی را درک می کنیم؟ آیا فراگیران نظام آموزشی کشور ما مهارت های لازم برای مواجهه با چالش های متنوع زیست در زمانه کنونی را دارند یا بسیاری از آنها صرفا مدرکی در دست و فاقد مهارتهای لازم در مقابل انواع مسئله ها باید سرنوشت خود را رقم زنند؟ آیا در چنین شرائطی انواع حق های بشری نقض نمیشود؟

photo_2019-08-24_10-19-22