logo
مقاله علمی – پزوهشی با عنوان “تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان”:
تاریخ انتشار: 17 آگوست ماه 19 

مقاله علمی – پزوهشی با عنوان “تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان”:

«کیفری» و همچنین «سن بزرگسالی» است. مطالعات انجام‌شده در این مقاله بیانگر آن است که استدلال‌های مشخص و قاطعی در مورد اینکه چرا 18 سالگی سن بزرگسالی (سن مسئولیت کامل کیفری) قلمداد می‌شود، وجود ندارد. اما اجماع کارشناسان حقوقی بر این نکته تأکید دارد که باید سعی شود در عرصه‌های حقوقی کشورهای مختلف، سن مسئولیت کیفری کامل را تا حد امکان بالا برند، چون وضعیت موردنظر آن‌ها با واقعیت‌های حقوقی موجود جهانی، سیستم مغزی تصمیم‌گیری فرد و مسئولیت‌های کنترل خشم شخصیتی وی همخوانی و سنخیت بیشتری دارد. البته این روند شکل‌‌‌گیری حاکی از تلاش افکار عمومی جهانی در جهت بالا بردن حداکثری شروع سن مسئولیت کیفری است که مبتنی بر نیازها و استدلال‌های مختلف روان‌شناسی رشد و علوم شناختی، عرف و سنت دینی و نیز ملزومات قوانین و مقررات جهانی در این زمینه است.

برای خواندن متن کلیک کنید