logo
گزارش نشست «بررسی موقعیت کنونی کودکان کار و طرح جمع‌آوری آنها»
تاریخ انتشار: 10 آگوست ماه 19 

گزارش نشست «بررسی موقعیت کنونی کودکان کار و طرح جمع‌آوری آنها »

  بعد از خانم قاسم زاده خانم صباغ مدیرعامل موسسه مهر و ماه در رابطه با کودکان کار و کاره کودک و دیدگاه هایی که در رابطش وجود دارد سخن گفتند . خانم صباغ اشاره کردند به دلایل پیدایش کودک کار. و کار کودک را کلیه فعالیتهایی که به کودکی کودکان را از بین می برد و یا مانع از تحصیل و رشد روحی و روانی و اجتماعی و اخلاقی کودکان برشمردند. . ایشان با مسئول دانستن دولت در قبال محافظت و حمایت از همه کودکان به انواع دسته بندی کارهای اشکار و پنهان برای کودکان و شرح انها ذکر کردند که مسولین ما بیشتر توجه به کار اشکار دارند و این در واقع نشان دهنده ی ان است که هدف بر طرف کردن ظاهر ماجرا میباشد و توجهی به کودکان کار در کارگاههای زیرزمینی و کوره پزخانه ها و مزارع و کودکان قالیباف و….نمیشود. و بعد اشاره کردند که طرح مورد حمایت سازمانهای مردم نهاد ، آیین نامه حمایت اجتماعی مصوب وزارت کار و رفاه 92 ،علی رغم اینکه ان جی اوها نیز نقدهایی برآن دارند می باشد . اما در شرایطی که آیین نامه حمایت اجتماعی هنوز مصوبه هیئت وزیران را ندارد، تنها قاون موجود در شرایط فعلی آیین نامه ساماندهی سال 84 میباشد. و حتی اگر ملاک قانونی طرح جمع آوری آیین نامه ساماندهی سال 84 بگذاریم بندهای مربوط به جذب و پذیرش و ترخیص رعایت نشده است.در ایین نامه فوق به صراحت قید شده است که کودک باید به فرجام اطمینان بخش رسیده باشد و برای توانمندسازی کودک و خانواده مراحلی را گفته است که در طرح جاری چیزی از آن دیده نمیشود . صباغ سپس با اشاره به اینکه خاستگاه سمن ها مردم هستند و نقش رابطه بین مردم و دولت را ایفا می کند از اینکه بعضا مسئولین، سمن ها را بازوی اجرایی میدانند انتقاد کرده و با برشمردن وظیفه ذاتی سمن ها که نظارت و دیده بانی و مطالبه گری است حمایت اجتماعی از جامعه هدف خود را از اهداف حمایت اجتماعی داوطلبانه سمن ها دانستند. یک نهاد مدنی میتواند و حق دارد به دلیل ماموریت ، مطالبه گری از دولت داشته باشه که ان سوالها بر این اساس است که کودکان کار در سالهای اخیر چه قدر بودند؟ و در حقیقت یک امار حساب شده در اختیار موسسات قرار دهند . و گزارش اثر بخشی این طرح چه بوده؟! و چه قدر هزینه صرف این طرح شده؟! و چه نتیجه ای داشته ؟! و اینکه پس از قطع کار کودکان مسئله ی معاش خانواده چه تغییری میکند ؟!. نکته ی دیگری که خانم صباغ به آن اشاره کردند این است که باید مبارزه با کار کودک باشد نه با کودک کار و رویکرد خانواده محور باشد که اگر خانواده محور باشد موجب توانمندی میشود و رویکرد توانمند سازی هم با رویکرد معیشت و کسب و کار و کارافرینی سروکار دارد . درنهایت با شاره به شیوه های رایج سمن ها در حمایت اجتماعی از کودکان کار آن را به عنوان الگوهای مورد قبول برای نهادها دانستند و با تاکی اینکه ابزار و قدرت و منابع دست دولت است نقش سمن ها را در الکوسازی برنامه ریزی اشاره کردند .و خواهان مشارکت دادن سمن ها در سیاستگذاریها در حوزه های تخصصی شدند