logo
جامعه شناسی مردم مدار وحمایت ازکودکان درشرایط دشوار
تاریخ انتشار: 3 آگوست ماه 19 

جامعه شناسی مردم مدار وحمایت ازکودکان درشرایط دشوار ، ✅ چگونه این تجربه درآلمان

✅ درکنار این تجربه درکانادا می تواند برای ما و حمایت همه جانبه ازحق کودکی ، برای کودکان افغانستانی مهاجر درایران امروز آموزنده باشد؟

برای دیدن فیلم کلیک کنید